Vragen en antwoorden

Betrokkenheid inwoners, ondernemers, organisaties

Waarom willen jullie dat mensen meedenken over de omgevingsvisie?

Niemand kent onze gemeente beter dan de mensen die er wonen of werken. De omgevingsvisie gaat ook nog eens iedereen aan. Dat vinden we goede redenen om bewoners, bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere organisaties te vragen om mee te doen. We doen dat op verschillende manieren. In de zomer van 2022 hielden we een enquête, in het najaar organiseerden we een mix van activiteiten om mee te praten. Ook later in het traject komen er mogelijkheden om mee te doen. Komen alle ideeën die anderen inbrengen terug in de visie?

 

Komen alle ideeën die anderen inbrengen terug in de visie?

Alle ideeën, wensen en argumenten die we horen gebruiken we om doelen te maken voor de omgevingsvisie. Sommige goede ideeën komen niet letterlijk terug. De omgevingsvisie maakt dit idee wel mogelijk, maar geeft ook ruimte voor andere goede ideeën. Want de wereld staat niet stil na 2023.

 

Hoe weten we of jullie alle ideeën en opmerkingen goed meenemen?

We laten steeds zien wat we hebben opgehaald. Zo is er een samenvatting van de inwoner enquête en er is een verslag en een samenvatting van alle activiteiten die we dit najaar organiseerden.

 

Enkele jaren geleden hebben veel inwoners meegedacht over de Toekomstagenda. Waarom nu weer?

We zijn weer zo’n 5 jaar verder en de wereld verandert snel. Er liggen dus nieuwe vraagstukken op tafel. Daarnaast is de omgevingsvisie i.t.t. de Toekomstagenda een wettelijk instrument, dat de basis is voor de regels van de gemeente en de plannen in de gemeente de komende 15 jaar. Zo’n instrument kunnen en willen we niet maken zonder goed naar de ideeën van inwoners, ondernemers en organisaties te luisteren. Natuurlijk is niet alles nieuw. Sommige onderwerpen uit de Toekomstagenda komen terug in de omgevingsvisie. Daarvoor maken we gebruik van de ideeën van de Toekomstmakers.

 

Wat doen jullie met de resultaten van de enquête en de interviews van afgelopen zomer?

De antwoorden zijn anoniem verwerkt en gepubliceerd op deze website. De resultaten gaven belangrijke input voor een notitie, waarin we de uitgangspunten, vraagstukken en dilemma’s voor de omgevingsvisie beschreven. Deze notitie nemen we als basis om half november in gesprek te gaan met iedereen die wil meepraten over de omgevingsvisie. Bekijk de resultaten van de inwonersenquête en de samenvatting van de uitgangspuntennotitie.

 

Wat doen jullie met de resultaten van de activiteiten om mee te praten?

We brengen in kaart over welke punten inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties het eens zijn en waar de meningen over verschillen. Zo krijgen we een rode draad en een overzicht van de dilemma’s voor de visie. Op basis van eerste denkrichtingen voo deze dilemma's maken we een visie op hoofdlijnen. 

 

Kan ik later in het proces ook nog meepraten?

Dat kan op twee momenten:

Als alles goed gaat is medio 2023 de visie op hoofdlijnen klaar. Hierover gaan we in gesprek met iedereen die betrokken is of belangstelling heeft. 

Naar verwachting stellen we in het najaar van 2023 de ontwerpvisie vast. Hierop volgt een officiële inspraakprocedure. Je kunt dan een zienswijze indienen. Hierna stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie  definitief vast. 

Kan ik bezwaar maken tegen de visie?

Als de ontwerpvisie is vastgesteld volgt een officiële inspraakprocedure. U kunt dan een zienswijze indienen en als u dat wilt, bezwaar maken tegen de visie. Via de nieuwsbrief laten we u weten wanneer de inspraakprocedure start.

|
loonopzand
2866